Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.fototapety27.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.fototapety27.pl jest prowadzony przez firmę:

CUBE27 Studio Projektów Architekt Barbara Liber-Skarbek

NIP: 6912228977

 

3. Adres do korespondencji:

ul. Rolna 45B/19, Poznań
tel. : +48 603 337 422
e-mail: basia.liber@cube27.pl


4. Zakup w sklepie internetowym www.fototapety27.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień, płatności.

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego. Zamówienie będzie realizowane w ciągu 14 dni roboczych.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma CUBE27 zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma CUBE27 zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.fototapety27.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

 

12. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

 

13. Firma CUBE27 wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

14. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

 

III. Postępowanie rklamacyjne

15. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy. W przypadku wad produktu lub błędów dotyczących dostawy, reklamację należy składać w przeciągu trzech dni roboczych od momentu odbioru zamowienia> Reklamacja powinna być wysłana w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 

16. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku druków na płótnie, plakatów, fototapet i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.17. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety, naklejki czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje. 

 

18. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru. 

 

19.Klient zgłaszający wadę ma obowiązek wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Klienta do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia. 

 

IV. Zwrot towaru

20.  fototapety27.pl jest serwisem produkcji na zlecenie, Klient określa parametry zamówienia: tzn. zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie opcje wykończenia, druku. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Klienta. Poza wyjątkami opisanymi w pkt 8 i  pkt 18 nie ma możliwości odstąpienia od umowy. 

 

21. Zamówiony przez Klienta produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przysługuje. 

 

22.Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności zapłaty odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony internetowej powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny, a bez terminowo w przypadku:
• podania przez Nabywcy nieprawdziwych danych, o których stanowi pkt 8
• nie legitymowaniem się przez Klienta prawami autorskimi do zdjęć i grafiki nadesłanej Sprzedającemu.

 

23.  W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

 

V. Prawa autorskie

24. Sprzedawane w fototapety27.pl wyroby objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania wyrobów Sprzedającego.

 

25. Wykorzystywanie dzieła i czerpanie z tego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która może być udzielona w konkretnym celu i na czas określony. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich.

 

26. Wyłącznie za zgodą Sprzedającego dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane z podaniem nazwy fototapety27.pl

 

27. W przypadku gdy Klient przekazuje do realizacji jego własne zdjęcia, oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia.

 

28. W sprawach nieuregulowanych w tym rozdziale obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ. U.z 2006r. Nr 90 poz 631 z pózn. zm.).

 

VI. Ochrona danych osobowych

29. Przekazane do fototapety27.pl przez Klienta dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

30. Przekazane do fototapety27.pl przez Klienta dane osobowe, o ile nie będą konieczne do wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, m. in. do dostawy towarów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych Nabywcy w celach reklamowych, marketingowych, przeprowadzenia badań rynkowych, lub do sporządzania przez Sprzedającego ofert wymaga wyraźnej zgody Nabywcy, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.

 

31. Przekazane do fototapety27.pl przez Klienta dane osobowe, o których mowa w ustępie poprzednim, to dane pozwalające na identyfikację Nabywcy, określające poszczególne terminy oraz zakres danego zamówienia, a także opisujące usługi produkcji na zlecenie, z których Klient skorzystał.